­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autoři: Domluvilová Daniela, Lambertová Alena, Zvoníková Alena, Wernerová Julie

Garant: Daniela Domluvilová

Oponent: Ilja Žukov

Řízení o invalidní důchod -  posuzování zdravotního stavu a invalidity

 

Řízení o invalidní důchod -  posuzování zdravotního stavu a invalidity

 

Řízení o invalidní důchod -  posuzování zdravotního stavu a invalidity

 

Řízení o invalidní důchod -  posuzování zdravotního stavu a invalidity

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Závěrečný komentář

V České republice k 31. 12. 2016 byl některý druh invalidního důchodu vyplácen celkem 425 788 osobám. Invalidní důchody z důvodu poruchy duševní a poruchy chování byly k uvedenému datu vypláceny 99 103 osobám, což představuje 23% z celkového počtu vyplácených invalidních důchodů a druhé místo v invalidizaci sledované podle zdravotních příčin. Na prvním místě invalidizace jsou nemoci svalové, kosterní soustavy a pojivové tkáně (28%), na třetím místě nemoci oběhové soustavy (9%) a na čtvrtém místě novotvary (8%), na pátém místě poranění, úrazy, jiné následky (4%).
Invalidizace pro duševní poruchy a poruchy chování sledovaná je díky jednotným odborným posudkově - medicínským pravidlům odpovídajícím poznatkům lékařské vědy dlouhodobě stabilní. Přetrvávajícím problémem při posuzování invalidity je stanovení data vzniku invalidity, tj. zjištění doby, kdy nemoc dosáhla „kritického bodu“ se závažným dopadem na pracovní a sociální život.

Zkratky

OSSZ - okresní správa sociálního zabezpečení
ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
MV - Ministerstvo vnitra
MO – Ministerstvo obrany
MS – Ministerstvo spravedlnosti
MF - Ministerstvo financí
PK MPSV - posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí
SA - sociální anamnéza
PA - pracovní anamnéza
DNZS - dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
PS - pracovní schopnost
PPS - pokles pracovní schopnosti
ID - invalidní důchod, invalidní důchody
ID 1. stupně - invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně
ID 2. stupně - invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně
ID 3. stupně - invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
MKN - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů

Reference

Čevela, R., Čeledová, L., Zvoníková, A.,: Posudkové lékařství. Vybrané kapitoly. Praha. Grada Publishing, 2010, 144 s.

Zvoníková, A., Čeledová, L., Čevela, R.,: Základy posuzování invalidity. Praha. Grada Publishing, 2010. 375 s.

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí. Praha: MPSV. Ročníky 2010 až 2016

Zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vyhláška č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity

Zákon č. 150/2004 Sb., soudní řád správní

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­