­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autoři: Ivo Paclt

Garanti: Ivo Paclt

Oponent: Petra Uhlíková

Schizofrenie u dětí a dospívajících

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

Závěrečný komentář

Schizofrenní onemocnění s časným začátkem (schizofrenie dětského a dorostového věku) představuje závažné onemocnění s nutností dlouhodobé léčby a se závažnou prognózou u části pacientů. Vyžaduje včasnou diagnostiku, léčbu prodromálních příznaků atypickými neuroleptiky v nízkých dávkách, systematické užití výše uvedených neuroleptik, eventuelní antidepresivní léčbu. Preferována je monoterapie, v řadě případů je však nutné použít kombinace antipsychotik, často je užíván risperidon, quetiapin, olanzapin eventuelně haloperidol, u pacientů farmakorezistentních klozapin. Kontrolované studie kombinovaných terapeutických postupů nejsou k dispozici. Prognóza je příznivá u menšího počtu pacientů než u pacientů v dospělém věku. Důležitý je terapeutický vztah mezi pacientem a lékařem, dobrá a komplexní spolupráce s rodinou, podrobná edukace rodiny o problematice pacienta, monitorování nežádoucích účinků léku a spontánních změn v chování pacienta (depresivní stavy, suicidální tendence a pokusy), akutní zhoršení způsobené přerušením užívání léků apod. Stále je nutné zvažovat diferenciálně diagnostické otázky, zejména ve vztahu k bipolární poruše a poruše schizoafektivní. Je nutné podporovat sebevědomí pacienta a postupně jej zapojovat do činností, o které má zájem. I u dětí a adolescentů je možné užít depotní neuroleptika ve stejných indikacích jako u dospělých. Ve školním prostředí je nutné dbát o sociální pozici dítěte a respektovat rudimentární negativní příznaky a konzultovat problematiku s učiteli, připravit individuální výukový plán ve spolupráci s PPP. Při dodržení těchto pravidel a dobré spolupráci rodiny je v některých případech prognóza překvapivě dobrá. Na základní charakteristiky osobnosti po proběhlé schizofrenní atace je třeba pomýšlet i při budoucím studijním zařazení pacienta. Tito adolescenti většinou preferují klidné, spíše individuální zaměstnání a studijní obory v oblasti humanitních věd, literatury apod. Je nepochybně třeba sledovat complianci pacientů a počítat s tím, že většina léků je indikována offlable (informovaný souhlas pacienta a zákonného zástupce). Ve většině případů je nutná hospitalizace na pedopsychiatrickém oddělení eventuálně i bez souhlasu pacienta.

Reference

 1. Findling R. I., Robb A., Nyilas M., et all. A multiple - center randomized, double blind, placebo-controlled study of oral aripiprazole for treatment of adolescents with shizophrenia. Am. J. Psychiatry 2008; 165(11): 1432- 41.
 2. Johnsen E. and Jørgensen H. A.: Effectivness of second generation antipsychotic: A systematic review of randomized trials. BMC Psychiatry 2008 Apr 25;8:31.
 3. Fraguas D, Correll CU, Merchán-Naranjo J, Rapado-Castro M, Parellada M, Moreno C, Arango C.: Efficacy and safety of second-generation antipsychotics in children and adolescents with psychotic and bipolar spectrum disorders: comprehensive review of prospective head-to-head and placebo-controlled comparisons. Eur Neuropsychopharmacol. 2011 Aug; 21(8):621-45.
 4. Bachmann C J, Lehr D., Theisen FM,et all Aripiprazole as an adcunct to clozapine therapy in adolescents with early-onset schizophrenia: a retrospective chart rewiew. Pharmacopsychiatry 2009; 42(4): 153 - 7.
 5. Stich L., Frazier J. A. Meclellan J et all. Double-blind comparison of first and second generation antipsychotics in early onset schizophrenia, schizoafective disorders TEOS study. Am J Psychiatry 165 : 11, 2008 1420- 3l.
 6. Maloney A. E.,Yakutis L. J, Frazier J. A.: Empirical evidence for psychopharmacologic treatment in early-onset psychosis and schizophrenia. Child Adolesc. Psychiatric Clin N Am 2012; 21: 885-909.
 7. Astra Zeneca Quetepine fumarate (Seroquel) cpompared to placebo in treatment of adolescent patients with schizophrenia in Clinical- trials.gov Internet Bethesda, Available at http//clinicaltrials.gov/ct2/show atd str 906.
 8. Maloney AE, Sikich L.: Olanzapine aproved for the accute treatment of schizofrenia or manie miíxed episodes assocated with bipolar disorder in adolescent patients. Neuropschiatr Dis.Treat.2010; 6: 749- 66.
 9. Kryzhanovskaya L, Schulz SC, McDougle C et al. Olanzapine versus placebo in adolescents with schizophrenia: A 6-week , randomized, double blind, placebo controlled trial. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2009, 48(1):60-70.
 10. Sikich L., Hanner RM,Bashford et al. A pilot study risdperidone, olanzapine and haloperidol in psychiatrix youth : a double - blind randomiozed 8 week trial. Neuropsychopharmacology 2004; l33- l45.
 11. Kumra S.,Frannzier J. A., Jacobsen L. et al: Childohood - onset schizofrenia: a double blind clozapine -haloperidol comparison. Arch. gen. Psychiatry 1996; 53:1000- 7.
 12. Shaw P., Sporn A., Gogtary N. et al.:Childhood onset schizophrenia: double blind randomized clozapine- olanzapine comparison. Arch. gen.psychiatry 2006; 63(7): 721- 30.
 13. Singh J, Robb A, Vijapurkar U et al.: A randomized, double-blind study of paliperidon extended-release in treatment of acute schizofrenia in adolescents. Biol Psychiatry. 2011 Dec 15; 70(12):1179-87.
 14. Sporn A., Gottay N.,Ortie Aguayo R. et al.:Clozapine induced neutropenia in chidren. Management with lithium carbonate. J Child Adolesc Psychopharmacol 2003; 13(3): 401- 4.
 15. Webonier P. M.,Hriser P.,Remschmidt H.: Pancreatitis followed by pericardial effect in an adolwscent treated with clozapine J.Clin. Psychophatmacol 2003; 23(1): 102-3.
 16. Younis IR, Laughren TP, Wang Y, Mathis M, Gobburu JV: An integrated approach for establishing dosing recommendations: paliperidone for the treatment of adolescent schizofrenia. J Clin Psychophramacol. 2013 Apr;33(2):152-6.
 17. APPA 1997: Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with schizophrenia. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2001 Jul;40(7 Suppl): 4S-23S.
 18. Malá E. Schizofrenie v dětství a adolescenci. Grada 2005, 196 stran.
 19. Goldman R et al: Efficacy and Safety of Lurasidone in Adolescents with Schizophrenia: A 6-Week, Randomized Placebo-Controlled Study. JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY Volume 27, Number 6, 2017 Mary Ann Liebert, Inc. Pp. 516–525 DOI: 10.1089/cap.2016.0189
 20. Arango C, Ng Mak D, Finn E, Byrne A, Loebel A: Lurasidone compared to other atypical antipsychotic monotherapies for adolescent schizophrenia: a systematic literature review and network meta analysis. European Child & Adolescent Psychiatry (2020) 29:1195–1205 https://doi.org/10.1007/s00787-019-01425-2

 

Datum aktualizace: 8.6.2022

­