­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autor: Pavel Harsa

Garant: Martina Zvěřová

Oponent: Petra Uhlíková

Psychoterapie u dětí

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Závěrečný komentář

Důležitým prvkem v psychoterapii dětí je jednak vhodná motivace, edukace (vzhledem k věku a chápání dítěte), ale i motivace a edukace členů rodiny. Interpersonální terapie je přístup cílený na terapeutický proces vedoucí ke změně v oblasti mezilidských vztahů. Důležité je rovněž i posouzení intenzity psychických potíží a správná diagnostika lékaře ve spolupráci s dětským klinickým psychologem. V léčbě mírných příznaků sehrává dominantní roli psychoterapie (na problém zaměřená terapie, KBT, Interpersonální PT, behaviorální techniky, apod.) v délce trvání 2-3 měsíce (4-8 sezení) do měsíce. Při léčbě středních a těžších psychických potíží sehrává významnou roli psychofarmakologie. Samotná psychoterapie i při farmakologii je vhodná, protože její efekt je dlouhodobější a může napomoci při zvládání osobních i interakčních potíží. U dětí (zejména od předškolního věku, až po mladší školní věk, dominuje v dětských činnostech hra, proto v tomto období, bývá pokládána za základní prostředek psychoterapeutického přístupu k dítěti a k jeho problémům. Terapeutické zacílení hry jako terapie u malých dětí umožňuje zvláště ve vnitřním citovém prožívání vyrovnat se s předchozími traumatizujícími událostmi a frustrujícími vztahy. V období 8-14 lety se uplatňuje činnost úkolová, nácviková či instrumentální. Rozhovor jako hlavní prostředek psychoterapie převládá u starších dětí, přibližně od 14 let.

Reference

1.Brent DA, Maalouf FT. Pediatric depressin: is there evidence to improve evidence – based treatments? J Child Psychol Psychiatry 2009, 50 (1-2); 143-152.

2.Hudges, CW et. al. Texas Children´s Medication Algorithm Project. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007; 46 (6): 667.686.

3.Drtílková, I., Dudová, I.: Deprese u dětí a dospívajících. In Raboch a kol.: Psychiatrie. Doporučené postupy IV. Psychiatrická společnost ČLS JEP. Praha 2014

4.Praško, J., Janů, L.: Junek, P.: Úzkostné poruchy - Sociální fobie. In Raboch a kol.: Psychiatrie. Doporučené postupy IV. Psychiatrická společnost ČLS JEP. Praha 2014

5. Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Portál. Praha 1997

6. Vymětal, J.: Lékařská psychologie. Portál. Praha 2003

7. Langmeier, J.: Balcar, K., Špitz, J.: Dětská psychoterapie. Portál. Praha 2000

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­