­

Doporučené postupy psychiatrické péče
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Stáhnout kapitolu v PDF

Autoři: Domluvilová Daniela, Lambertová Alena, Zvoníková Alena, Wernerová Julie

Garant: Daniela Domluvilová

Oponent: Ilja Žukov

Hodnocení psychiatrické invalidity - 1

 

Hodnocení psychiatrické invalidity - 2

 

Hodnocení psychiatrické invalidity - 3

Vysvětlivky:
ovál - nadpis 
kosočtverec - výběr z více variant
přerušovaná čára - diagram pokračuje na další straně 

 

Závěrečný komentář

Psychické poruchy představují větší zatížení společnosti (23,0%) než choroby kardiovaskulární (20,4%) anebo onkologické (13,7%). (1) Některým z duševních onemocnění je v Evropě každý rok zasaženo přibližně 38,2% obyvatel (Wittchen et al., 2011). (12) Možnosti léčby duševních nemocí se zvyšují, v posledních desetiletích došlo k vývoji řady nových psychofarmak, nicméně stále nedokážeme některé formy duševních poruch uspokojivě léčit. Přes veškeré léčebné snahy má psychiatrická porucha u řady nemocných dlouhodobě se zhoršující průběh. Dlouhodobý průběh onemocnění je spojen s vysokou mírou invalidizace. V moderním přístupu v psychiatrii se snažíme u nemocných v rámci léčby nejen dosáhnout vymizení příznaků onemocnění, ale snažíme se především dosáhnout zotavení – recovery. Zotavení představuje začlenění nemocného do běžné společnosti, posílení jeho schopnosti obstát v běžném životě, podporování jeho autonomie. (13) K uplatnění moderní psychiatrické péče nám pomůže i další fáze reformy psychiatrické péče, která byla zahájena v roce 2013 a která si klade za cíl zvýšit kvalitu života nemocných, nezbytné je taktéž posílit spolupráci s rodinou nemocného a jeho dalšími blízkými osobami, zahájit spolupráci pacienta s komunitními službami – zejména s nově budovanými Centry duševního zdraví. (14)
V roce 2015 bylo pacientům s psychiatrickou diagnózou nově přiznáno 2789 invalidních důchodů 1. stupně, invalidních důchodů 2. stupně 849, invalidních důchodů 3. stupně 1629, nejčastější skupiny diagnóz byly F 20 – F 29, F 30 – F 39 a F 70 – F 79. (15)
Správné a spravedlivé posouzení celkového zdravotního a duševního stavu se neobejde bez kvalifikovaného pohledu zkušeného psychiatra a posudkového lékaře a uváděná vodítka a prediktory psychiatrické invalidity mu budou pomocníkem a rádcem při rozhodování o psychiatrické invaliditě. Uvedené schéma není rozhodovací, ale informativní.

Reference

1. Čevela R., Čeledová L., Bělohlávková J.: Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti u duševních poruch a poruch chování. Časopis lékařů českých, 2010, roč. 149, č. 1, s. 26-31.

2. Čeledová L., Čevela R., Ornerová A.: Zkušenosti s personalizovanou medicínou při posuzování invalidity u duševních poruch a poruch chování. Časopis lékařů českých, 2013, roč. 152, č. 3, s. 135-138.

3. Baudiš P., Škoda C., Vrbík J. a kol.: Prediktory psychiatrické invalidity. Výzkumný ústav psychiatrický, Praha, 1981, 360 s.

4. Baudiš P., Škoda C. a kol.: Prediktory psychiatrické invalidity. Čs. psychiatrie, 77, 6, 370-376, 1981.

5. Baudiš P., Probstová V., Pfeiffer J., et al.: Předpověď vývoje psychiatrické invalidity u psychotiků. Vydání 1. Praha: Psychiatrické centrum, 1991. 82 s.

6. Baudiš P., Mudra M. et al.: Psychiatrická nemocnost v praxi obvodního lékaře. Edice Zprávy sv. 76, Výzkumný ústav psychiatrický, Praha, 1986. 100 s.

7. Baudiš P., Dragomirecká E., Holub J.: Komorbidita psychických poruch. I. část: úvod, pojem, problém, literární přehled. Čs. psychiatrie, 98, 4, 197-204, 2002.

8. Raboch J., Baudiš P., Nawka A., Uhlíková P.: Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní neschopnosti ve vztahu ke zdravotním postižením dle Mezinárodní klasifikace nemocí s přihlédnutím k mezinárodní klasifikaci funkčních schopností. Kapitola V. Poruchy duševní a poruchy chování. Závěrečná zpráva projektu MPSV ZVZ 180, Praha, říjen 2008. 83 s.

9. Mudra M., Kožený J., Baudiš P.: Dotazník celkového zdraví. In: Psychiatrický výzkum bezprostředně pro praxi. Ed.: Dytrych Z., Šrám R. Výzkumný ústav psychiatrický, Praha, Edice Zprávy zvláštní číslo, 1987. S. 14-38.

10. Papežová H.: Průběh a vyústění onemocnění poruch příjmu potravy od remise k invalidizaci. In: Spektrum poruch příjmu potravy: interdisciplinární přístup. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 392-408.

11. Jungbauerová L.: Problematika posuzování duševních chorob v praxi posudkového lékaře podle zákona č. 155/1995 Sb. a vyhlášky č. 359/2009 Sb., v platném znění. Revizní a posudkové lékařství, 2013, roč. 16, č. 3, s. 107-113.

12. Winkler P. et al.: Reforma systému psychiatrické péče: mezinárodní politika, zkušenost a doporučení. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2013 /cit. 2017-07-13/

13. Kališová L., Raboch J., Nawka A., Černý M.: Kvalita péče o dlouhodobě nemocné umístěné v psychiatrických zařízeních v ČR. Jaké možnosti máme? Čs. psychiatrie, 2013, roč. 109, č. 5, s. 211– 217.

14. Páv M., Kališová L., Hollý M.: Poskytování následné psychiatrické péče v lůžkových zařízeních v České republice a možnosti zlepšení realizované v rámci projektu SUPR. Čs.psychiatrie, 2017, roč. 113, č. 2, s. 51-58.

15. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Psychiatrická péče 2015. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2016. 86 s. Zdravotnická statistika.

16. Raboch J., Anders M., Hellerová P., Uhlíková P.: Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU 2010, s. 223 – 231.

 

Datum zveřejnění: 10.6.2018

­